Szeroki wachlarz badań kruszyw i gruntów będący w ofercie laboratorium AP Geotechnika stawia nasze laboratorium w czołówce polskich laboratoriów geotechnicznych. Jesteśmy w stanie wykonać większość badań kruszyw i gruntów, zarówno według polskich PN jak i europejskich PN-EN norm. Jeśli potrzebujesz pomocy eksperta – skontaktuj się z nami.

W zakresie badań laboratoryjnych kruszyw i gruntów wykonujemy m.in.:

 • pobieranie próbek
 • oznaczenie składu granulometrycznego
 • oznaczenie wskaźnik płaskości
 • oznaczenie wskaźnika kształtu
 • oznaczenie zawartości składników organicznych – humusu
 • oznaczenie nasiąkliwości kruszyw
 • oznaczenie gęstości i nasiąkliwości ziaren
 • oznaczenie gęstości rzeczywistej
 • oznaczenie gęstości nasypowej
 • oznaczenie mrozoodporności
 • oznaczenie rozpadu krzemianu dwuwapniowego w żużlach wielkopiecowych chłodzonych powietrzem
 • oznaczenie rozpadu żelaza w żużlach wielkopiecowych chłodzonych powietrzem
 • oznaczenie rozpadów: żelazawego, krzemianowego i wapniowego w żużlach
 • oznaczenie stałości objętości żużli stalowniczych
 • oznaczenie bazaltowej zgorzeli słoneczna
 • oznaczenie odporności na ścieranie – współczynnik mikro Devala
 • oznaczenie odporności na rozdrabnianie – współczynnik Los Angeles
 • oznaczenie zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej
 • oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie
 • oznaczenie wskaźnika nośności (CBR)
 • oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • oznaczenie granicy plastyczności i płynności – metoda Casagrande’a
 • oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością optymalną metodą Proctora
 • oznaczenie strat prażenia
 • oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • oznaczenie kapilarności biernej
 • oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji
 • oznaczenie pęcznienia liniowego
 • oznaczenie wilgotności naturalnej
 • oznaczenie wskaźnik pH
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych
 • oznaczenie jakości pyłów
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • analizę areometryczną
 • opisy petrograficzne – oznaczenie składu mineralnego
 • oceny ekologiczne
 • badania trójosiowe gruntów
 • badania edometryczne gruntów
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie w aparacie skrzynkowym