Laboratorium

Laboratorium AP Geotechnika świadczy usługi w zakresie badań cech fizykomechanicznych i chemicznych kruszyw (w tym antropogenicznych), odpadów przemysłowych, gruntów, mieszanin gruntowo-spoiwowych, materiałów budowlanych, takich jak: betony, elementy betonowe, kostki brukowe, mieszanki mineralno-asfaltowe, spoiwa, zaprawy, materiały okładzinowe itp. oraz z zakresu prac geologicznych. Prowadzimy także badania in situ podłoża gruntowego, budowli ziemnych, obiektów kubaturowych, budowli hydrotechnicznych, sieci infrastruktury podziemnej, konstrukcji nawierzchni drogowych, parkingowych i innych. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1685 (zakres akredytacji) oraz jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, zarejestrowanym pod numerem 981.

Laboratorium nasze świadczy także usługi w zakresie bieżącej obsługi laboratoryjnej systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) dla zakładów produkujących kruszywa, spoiwa hydrauliczne, mieszanki mineralno-asfaltowe, betony czy podbudowy z betonów popiołowych. W ramach tej działalności współpracujemy m.in. z takimi przedsiębiorstwami jak: Kompania Węglowa S.A., Haldex S.A., Ekoprod Sp. z o.o., Polski Beton Sp. z o.o. sp.k., Spoimax Sp. z o.o., Local Recycling Center Sp. z o.o., Ehazet Sp. z o.o., Man-Trans Sp. z o.o., Gwarex Polska Sp. z o.o., Alas Utex Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o..

Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, pracującym na największych inwestycjach budowlanych w Polsce, takich jak: budowa autostrady A4, budowa autostrady A2, budowa autostrady A1, budowa drogi ekspresowej S69, budowa drogi ekspresowej S7, remont drogi krajowej DK1 i DK86, budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, remonty linii kolejowych na odcinkach Trzebinia – Krzeszowice, Kraków – Balice, Chałupki – Rybnik i wiele innych.

Współpracujemy z wieloma czołowymi firmami z branży budowlanej, wydobywczej, energetycznej a także z producentami kruszyw oraz administracją publiczną i jednostkami naukowo-badawczymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych badań, profesjonalizm oraz szybkość działania.

W zakresie badań laboratoryjnych kruszyw i gruntów wykonujemy:

 • pobieranie próbek
 • oznaczenie składu granulometrycznego
 • oznaczenie wskaźnik płaskości
 • oznaczenie wskaźnika kształtu
 • oznaczenie zawartości składników organicznych – humusu
 • oznaczenie nasiąkliwości kruszyw
 • oznaczenie gęstości i nasiąkliwości ziaren
 • oznaczenie gęstości rzeczywistej
 • oznaczenie gęstości nasypowej
 • oznaczenie mrozoodporności
 • oznaczenie rozpadu krzemianu dwuwapniowego w żużlach wielkopiecowych chłodzonych powietrzem
 • oznaczenie rozpadu żelaza w żużlach wielkopiecowych chłodzonych powietrzem
 • oznaczenie rozpadów: żelazawego, krzemianowego i wapniowego w żużlach
 • oznaczenie stałości objętości żużli stalowniczych
 • oznaczenie bazaltowej zgorzeli słoneczna
 • oznaczenie odporności na ścieranie – współczynnik mikro Devala
 • oznaczenie odporności na rozdrabnianie – współczynnik Los Angeles
 • oznaczenie zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej
 • oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie
 • oznaczenie wskaźnika nośności (CBR)
 • oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • oznaczenie granicy plastyczności i płynności – metoda Casagrande’a
 • oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością optymalną metodą Proctora
 • oznaczenie strat prażenia
 • oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • oznaczenie kapilarności biernej
 • oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji
 • oznaczenie pęcznienia liniowego
 • oznaczenie wilgotności naturalnej
 • oznaczenie wskaźnik pH
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych
 • oznaczenie jakości pyłów
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie w aparacie trójosiowego ściskania
 • oznaczenie edometrycznych modułów nośności
 • analizę areometryczną
 • opisy petrograficzne - oznaczenie składu mineralnego
 • oceny ekologiczne

W zakresie badań spoiw hydraulicznych wykonujemy:

 • oznaczanie wytrzymałości na zginanie
 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
 • oznaczanie czasów wiązania
 • oznaczenie stałości objętości
 • oznaczenie wydatku i wydajności
 • oznaczenie gęstości
 • oznaczenie lepkości
 • oznaczenie współczynnika filtracji
 • oznaczenie stopnia zmielenia
 • oznaczenie odstoju wody

W zakresie badań betonów wykonujemy:

 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • oznaczenie wytrzymałości na zginanie
 • oznaczenie gęstości betonu
 • oznaczenie nasiąkliwości betonu
 • oznaczenie odporności na działanie mrozu
 • oznaczenie przepuszczalności wody przez beton
 • oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem
 • oznaczenie wytrzymałości na rozłupywanie

W zakresie badań betonu w konstrukcjach wykonujemy:

 • pobieranie próbek rdzeniowych
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wraz z oceną
 • oznaczenie wytrzymałości metodą sklerometyczną
 • pomiar przyczepności przez odrywanie (pull-off)

2 1

W zakresie badań mieszanek betonowych wykonujemy:

 • pobieranie próbek
 • oznaczenie temperatury
 • oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka
 • oznaczenie zawartości powietrza metodą ciśnieniomierza
 • oznaczenie ilości zbrojenia rozproszonego

 

W zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych wykonujemy:

 • pobieranie próbek
 • pobieranie próbek rdzeniowych z nawierzchni
 • oznaczenie zawartości asfaltu rozpuszczalnego
 • oznaczenie składu granulometrycznego
 • oznaczenie gęstości
 • oznaczenie gęstości objętościowej
 • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla
 • oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych lepiszczem

ea18465021a40fcc_large 1

W zakresie badań in situ (badania polowe) wykonujemy:

 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • oznaczenie stopnia zagęszczenia sondą lekką
 • oznaczenie stopnia zagęszczenia sondą ciężką
 • oznaczenie modułów odkształcenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni (VSS)
 • oznaczenie modułów odkształcenia elementów robót ziemnych (VSS)
 • oznaczenie dynamicznego modułu odkształcenia (płyta dynamiczna)
 • wiercenia geotechniczne
 • sondowania sondą CPT i CPTU
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni
 • oznaczenie równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni metodą łaty i klina
 • oznaczenie równości podłużnej metodą IRI
 • oznaczenie makrotekstury nawierzchni

przekroj_oferta 1

W zakresie prac geologicznych wykonujemy:

 • wiercenia
 • dokumentacje
 • projekty
 • nadzory

Galeria

Scroll to Top